Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hữu Phước, Thành Được, Tuyết Hồng, Giao Linh, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hận tình Tô Ánh Nguyệt.

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hữu Phước, Thành Được, Tuyết Hồng, Giao Linh, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hận tình Tô Ánh Nguyệt.

Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hữu Phước, Thành Được, Tuyết Hồng, Giao Linh, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hận tình Tô Ánh Nguyệt.

Nhãn đĩa:  Continental
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Việt Nam, Ngọc Giàu, Hữu Phước, Thành Được, Tuyết Hồng, Giao Linh, đĩa 7 inch, 45 vòng, Hận tình Tô Ánh Nguyệt.

Nhãn đĩa: Continental

Kích thước: 7”

Tốc độ: 45 RPM

Số lượng: 1 vinyl

Tình trạng: Rất tốt (VG)

Phát hành:      ?

Mặt A & B:

Hận tình Tô Ánh Nguyệt

Ngọc Giàu – Hữu Phước – Thành Được – Tuyết Hồng – Giao Linh ca

Tân nhạc: Ngọc Sơn

Vọng cổ : Yên Sơn

Năm Cơ: Sến

Hai Thơm: Vĩ Cầm

Văn Vĩ: Lục Huyền Cầm

Go to Top