Đĩa nhựa Tống Tửu Ô Hắc Lợi, Trên Đường Lưu Diễn, 7 inch, 45 vòng

Home/ĐĨA THAN CẢI LƯƠNG/Đĩa nhựa Tống Tửu Ô Hắc Lợi, Trên Đường Lưu Diễn, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tống Tửu Ô Hắc Lợi, Trên Đường Lưu Diễn, 7 inch, 45 vòng

Nhãn đĩa:  Hồng Hoa
Kích thước  7″
Tốc độ  45 RPM
Số lượng  1 vinyl
Tình trạng  Rất tốt (VG)

Description

Đĩa nhựa Tống Tửu Ô Hắc Lợi, Trên Đường Lưu Diễn, 7 inch, 45 vòng

Đĩa nhựa Tống Tửu Ô Hắc Lợi, Trên Đường Lưu Diễn, 7 inch, 45 vòng

 

Mặt A

Tống Tửu Ô Hắc Lợi

Soạn giả: Viễn Châu

Ánh Hồng, Thanh Hải

Đờn cổ nhạc: Năm Cơ, Bảy Bá

Mặt B

Trên đường lưu diễn

Soạn giả: Viễn Châu

Bạn Minh Cảnh ca

Đờn cổ nhạc: Năm Cơ, Bảy Bá

Go to Top